Regulamin Sklepu Internetowego Sklep-Szachy

 

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Sklep-Szachy.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu internetowego Sklep-Szachy, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy, a także jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Dokonując zakupów w sklepie internetowym Sklep-Szachy, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Adres e-mail właściwy do kontaktu z administratorem sklepu internetowego Sklep-Szachy to biuro@sklep-szachy.pl.

Artykuł 2. Definicje

W Regulaminie, o ile nie zdefiniowano inaczej, następujące terminy zapisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

Kodeks Cywilny

oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument

oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kupujący

oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, w tym będącą Konsumentem, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonującą zakupów w Sklepie-Szachy;

Produkt

oznacza towar, rzecz ruchomą będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu-Szachy;

Regulamin

oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu-Szachy;

Sprzedawca /

Usługodawca

oznacza spółkę pod firmą SQUARE Karcz spółka jawna z siedzibą w Trzebini przy ul. Piłsudskiego 107, 32-540 Trzebinia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000632564, posiadającą numer NIP 6282267265;

Sklep-Szachy

oznacza sklep internetowy działający pod adresem https://www.sklep-szachy.pl/pl/, prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę;

Ustawa o prawach konsumenta

oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Artykuł 3. Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa:
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu-Szachy;
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. Warunki zawarcia umowy sprzedaży;
 5. Prawa i obowiązki Kupujących związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz umową sprzedaży;
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego;
 7. Zasady ochrony danych osobowych Kupujących.

Artykuł 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu-Szachy jest posiadanie przez Kupującego urządzenia umożliwiającego:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądanie zasobów sieci Internet;
  3. przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies;
  4. wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu-Szachy wymagane jest używanie przez Kupującego oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z aktualnej wersji przeglądarki internetowej Chrome, Firefox lub innych wspieranych przez Usługodawcę przy udostępnianiu Sklepu-Szachy.
 2. Usługodawca informuje, że Sklep-Szachy zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności teksty, grafiki, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia. Treści, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być kopiowane bądź powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy lub podmiotu będącego dysponentem praw do tychże treści.

Artykuł 5. Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu-Szachy

 1. Dokonywanie zakupu Produktów w Sklepie-Szachy jest możliwe po założeniu konta, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Internecie pod adresem https://www.sklep-szachy.pl/pl/. W celu prawidłowego wypełnienia formularza należy podać następujące dane: imię i nazwisko (firmę), adres zameldowania (siedziby), adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Po dokonaniu rejestracji, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dokonanie zakupu Produktów w Sklepie-Szachy jest również możliwe bez zakładania konta klienta, poprzez zakup jako „Gość”.
 2. Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ma możliwość jej rozwiązania poprzez zgłoszenie usunięcia konta Kupującego. Usługodawca ma ponadto możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu lub braku akceptacji jego postanowień.
 3. Dokonując rejestracji, Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje.
 4. Dokonując zakupu Produktów w Sklepie-Szachy za pomocą założonego konta, Kupujący może w każdej chwili zmienić swoje dane teleadresowe, celem ich aktualizacji oraz uzyskuje możliwość wglądu do historii dokonanych zakupów.
 5. Zakazane jest umieszczanie/wprowadzanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także podejmowanie działań, które mogą wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu-Szachy. W razie powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Kupującego, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

Artykuł 6. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i składanie zamówień

 1. Wszelkie informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie-Szachy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru:
  1. zamawianych Produktów i ich liczby;
  2. sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek;
  3. sposobu płatności.
 3. Z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia, dochodzi do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży, a płatność zrealizowana przez Kupującego (z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia), stanowi do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 4. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej uprzednio przez Kupującego oraz stanowi o zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży i zwróci wpłacone przez Kupującego pieniądze.

Artykuł 7. Ceny, płatności oraz dostawa Produktów

 1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie-Szachy:
  1. zawierają podatek VAT;
  2. nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy).
 3. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi i destynacji zamówionych Produktów.
 4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność przy odbiorze (tylko na terytorium Polski);
  2. za pomocą systemu do realizacji płatności PayPal oraz Przelewy24;
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Zamówione Produkty wysyłane są najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju przesyłki i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez firmę przewozową.
 7. Zamówione Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz firm partnerskich w przypadku wysyłki poza granicę Polski.

Artykuł 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie do Kupujących będącymi Konsumentami.
 2. Konsument, może odstąpić na piśmie od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia odebrania przesyłki zawierającej Produkt.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Produkt objęty oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość należy odesłać na adres Sprzedawcy najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Produkt można odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień określonych w Ustawie o prawach konsumenta, świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez Sprzedawcę najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni.
 7. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Produktu.

Artykuł 9. Reklamacje

 1. Procedura reklamacyjna dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną określona została w ust. 2 – 5 poniżej.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Sklepu-Szachy należy składać w formie pisemnej na adres: SQUARE sp. j., ul. Piłsudskiego 107, 32-540 Trzebinia. Reklamacje mogą być również przesyłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@sklep-szachy.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko Kupującego;
  2. Adres do korespondencji;
  3. Rodzaj, datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu-Szachy lub świadczoną usługą;
  4. Dodatkowe informacje (np. zrzuty ekranu potwierdzające wystąpienie nieprawidłowości).
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie późniejszym 14 (czternaście) dni roboczych od ich złożenia.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Kupującego.
 6. Procedura reklamacyjna dotycząca wykonania umów sprzedaży określona została w ust. 7 – 10 poniżej.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady Produktów, w przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument.
 8. Realizując uprawnienia z tytułu rękojmi, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy: SQUARE sp. j., ul. Piłsudskiego 107, 32-540 Trzebinia. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć fakturę potwierdzającą zakup wraz z opisem wad Produktu.
 9. Reklamację dotyczącą niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy sprzedaży Kupujący zgłasza przesyłając opis zdarzenia na adres biuro@sklep-szachy.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: SQUARE sp. j., ul. Piłsudskiego 107, 32-540 Trzebinia.
 10. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji lub przesyłki z Produktem, jeżeli przedmiotem reklamacji są wady Produktów, ustosunkuje się do oświadczenia Kupującego i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu.

Artykuł 10. Dane osobowe

 1. Dane osobowe powierzone Sprzedawcy przez Kupujących w związku z rejestracją konta i korzystaniem ze Sklepu-Szachy znajdującego się w Internecie pod adresem www.sklep-szachy.plsą przetwarzane przez spółkę pod firmą SQUARE Karcz spółka jawna z siedzibą w Trzebini, przy ul. Piłsudskiego 107, 32-540 Trzebinia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000632564, posiadającą numer NIP 6282267265, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000).
 2. Dane osobowe powierzane przez Kupujących, tj. imię i nazwisko, adres zameldowania oraz adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w następujących celach:
  1. w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (prowadzenie konta klienta);
  2. w celu realizacji składanych zamówień;
  3. w celu rozpatrywania składanych reklamacji;
  4. w celu obsługi oświadczeń o odstąpieniu od umowy (zwrotu towaru).
  5. w celu wypełniania obowiązków przechowywania dowodów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupujących jest wykonanie umowy sprzedaży oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym zakresie, podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie-Szachy. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca wypełnia również ciążące na nim obowiązki prawne, tj. obowiązek wystawiania faktur sprzedaży opiera się na obowiązku prawnym w relacjach z klientami. W przypadku celu jakim jest odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi ze strony zainteresowanego, podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę będzie udzielona przez Kupującego zgoda. Dane podane przez Kupujących są zapisywane i udostępniane firmie świadczącej usługi hostingowe, firmie kurierskiej oraz księgowej, w celu realizacji zamówienia. Wyżej wymienione podmioty przetwarzają dane osobowe Kupujących na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.
 4. Po powierzeniu danych osobowych Kupujący ma prawo do:
  1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. dostępu do danych osobowych;
  3. żądania sprostowania oraz aktualizacji danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych;
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kupujący ma możliwość samodzielnego edytowania i usuwania danych osobowych podanych Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu-Szachy (zakładka Moje konto – Moje informacje osobiste). W każdej chwili Kupujący może również zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem usunięcia konta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: admin@sklep-szachy.pl z tego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego założone zostało konto w Sklepie-Szachy.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe do czasu usunięcia konta Kupującego w Sklepie-Szachy, a po jego usunięciu w terminach pozwalających Sprzedawcy na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług oraz zakupu Produktów, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Artykuł 11. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Konsument może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Artykuł 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 czerwca lipca 2018 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, zmieniona treść zostanie udostępniona na stronie https://www.sklep-szachy.pl/pl/ co najmniej na 7 (siedem) dni przed datą jego wejścia w życie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.sklep-szachy.pl/pl/. Wszelkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu ich złożenia.