Shopping cart Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Regulamin sklepu 

§ 1 Strony transakcji

1.            Nabywcą (zwany również „Klientem”) dokonującym zakupów w sklepie internetowym  sklep-szachy.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna albo przedsiębiorca.

2.            Sprzedawcą towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego jest sklep-szachy.pl  jest SQUARE Karcz Sp. J. ul. Piłsudskiego 107; 32-540 Trzebinia NIP PL 6282267265 ; REGON 365174020

§ 2 Przedmiot transakcji

1.            Przedmiotem transakcji w sklepie internetowym sklep-szachy.pl są towary uwidocznione na stronach WWW sklepu internetowego sklep-szachy.pl w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

2.            Zawartość strony internetowej sklep-szachy.pl nie stanowi oferty, lecz jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.

3.            Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4.            Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, jak również objęte są gwarancją Producenta.

5.            Oferowane towary pochodzą od renomowanych Producentów oraz są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez Producenta danego towaru, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.

6.            Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta.

§ 3 Zamówienia

1.            Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie sklep-szachy.pl, jak również w drodze poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2.            Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedawcę telefonicznie i/lub w drodze poczty elektronicznej w terminie 48 godzin, z zastrzeżeniem ust.3.

3.            W przypadku gdy złożenie zamówienia następuje przez Internet, system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie zamówienia, które następnie wysyłane jest na adres e-mail podany przez Kupującego. Elektroniczne potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w niniejszym ustępie ma charakter jedynie informacyjny i nie rodzi skutku związania Sprzedawcy ofertą kupna.

4.            W razie braku możliwości uzyskania od Klienta faktu potwierdzenia uprzednio złożonego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu jego złożenia, w wyniku okoliczności za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail, uważa się, że zamówienie nie zostało potwierdzone oraz że nie wywołuje ono jakichkolwiek skutków prawnych.

5.            Z chwilą uzyskania przez Klienta potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy sklep-szachy.pl oraz Klientem umowa sprzedaży. Z tą samą chwilą rozpoczyna się realizacja złożonego przez Klienta zamówienia.

§ 4 Formy płatności

Zapłata ceny za zamówiony towar może być dokonana w następujący sposób:

1.            Przelew bankowy – zapłata przed wysyłką towaru

PKO Bank S.A. Nr konta:  53 1020 2384 0000 9102 0206 0556

2.            Płatność przy odbiorze - Pobranie - zapłata gotówka kurierowi 

3.            Płatność przez system Płatnosci24.pl – zapłata przed wysyłką towaru

§ 5 Dostawa towaru

1.            Towary wysyłamy w przeciągu 24-48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia.

2.            Koszty przesyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi Klient. Cena przesyłki towaru jest zróżnicowana oraz jest uzależniona od wagi i rozmiarów zamawianego towaru.

3.            Odbiór towaru powinien być potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem.

4.            Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru, na Klienta przechodzi prawo własności towaru.

5.            Odbierając towar Klient jest zobowiązany zbadać, czy przesyłka nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Warunkiem możliwości zapoznania się towarem jest uprzednie uiszczenie umówionej należności do rąk Przewoźnika, chyba że zapłata tych należności nastąpiła wcześniej.

6.            Nieodebranie lub nieuzasadniona odmowa odbioru towaru zakupionego w sklepie internetowym sklep-szachy.pl, wysłanego za pośrednictwem Przewoźnika, następnie odesłanego Sprzedawcy, wywołuje po stronie Klienta obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty pieniężnej odpowiadającej dwukrotnej równowartości kosztów przewozu za dany towar, podanych przy składaniu zamówienia.

7.            W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy Kurierskiej, w szczególności Klient powinien w obecności pracownika firmy Kurierskiej zażądać spisania „Protokołu Uszkodzenia Przesyłki" oraz złożyć wobec Przewoźnika reklamację w sposób obowiązujący u niego obowiązujący.

§ 6 Reklamacje i zwroty 

1.            Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji nabytego towaru.

2.            Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupującego będącego przedsiębiorcą - z tytułu rękojmi za wady - ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru. W pozostałym zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.

3.            Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu. 

Należy w tym celu odesłać produkt na adres:

SQUARE Karcz Sp.J.

Ul. Piłsudskiego 107

32-540 Trzebinia

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziesz w tym miejscu: odstąpienie

Taki dokument możesz nam również dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres mailowy: biuro@sklep-szachy.pl

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Nabywcę płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

§ 7 Faktura VAT

1.            Do każdego zakupionego w sklep-szachy.pl towaru dołączana faktura VAT.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.      Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

2.      Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

3.      Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy stanowiącej własność firmy. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych SQUARE Karcz Sp. J.

4.      Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez SQUARE Karcz Sp.J.; 32-540 Trzebinia NIP 6282267265, REGON 365174020, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.).